Regulamin

 
REGULAMIN TARGÓW

 1. W Targach DOBRE STRONY mogą brać udział Wydawnictwa, instytucje o charakterze wydawniczo-dystrybucyjnym, instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury oraz inne podmioty zaproszone przez Organizatora. Uczestników Targów w dalszej treści nazywamy Wydawcami.

 2. Warunkami uczestnictwa w Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY są:
  - Dostarczenie na adres pocztowy (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław) lub mailowy (zgloszenie@domliteratury.wroc.pl) Organizatora wypełnionych i podpisanych przez osobę uprawnioną formularzy: REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA z ZAMÓWIENIEM STOISKA i WPISEM DO KATALOGU (Załącznik 1), najpóźniej do 30 kwietnia 2018r. Dokument ZGŁOSZENIA należy wypełnić w całości. Przesłanie samego ZGŁOSZENIA bez uzupełnionego ZAMÓWIENIA będzie traktowane jako nieważne.
  - Dokonanie bezzwrotnej obowiązkowej opłaty rejestracyjnej (100 zł + VAT) na rachunek bankowy Organizatora (PKO BP SA nr: 58 1020 5226 0000 6702 0529 8189). Faktura dokumentująca wpłatę zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty wpływu należności.
  - Opłacenie całkowitej należności za wybrany typ stoiska w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Organizatora. Przy uregulowaniu płatności za stoisko do 30 marca 2018r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) przysługuje rabat w wysokości 10% (dotyczy wyłącznie ceny stoiska).

 3. Przydział i lokalizacja stoiska w hali wystawienniczej zależy od Organizatora. Organizator nie zezwala na udostępnianie stoiska lub jego części bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim.

 4. Dla publiczności wstęp na targi DOBRE STRONY jest bezpłatny.


PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia elementów wyposażenia Wydawca pokrywa koszty strat w terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy (pełną ich wartość wg obowiązujących cen, podanych przez Organizatora).

 2. Wydawca zobowiązany jest do utrzymania estetycznego wyglądu stoiska. Podczas trwania imprezy na stoisku powinna być obsługa, która zapewni stały nadzór nad mieniem.

 3. Wydawca musi przestrzegać zaleceń porządkowych i przepisów bezpieczeństwa, określonych przez gospodarza obiektu.

 4. Wydawca nie może bez zgody Organizatora dokonywać jakichkolwiek zmian w ustawieniu stoiska oraz ingerować w sieć energetyczną i nagłośnieniową. Wszelkie ewentualne zmiany należy zgłaszać Organizatorowi, który w miarę możliwości uwzględni życzenia Wydawcy. Materiały reklamowe (roll-up, plakaty, stojaki) można ustawiać poza stoiskiem za zgodą Organizatora i we wskazanym przez niego miejscu.

 5. Organizator zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia Wydawcom należytych warunków wystawienniczo-targowych,
  b) ochrony mienia Wydawców w godzinach po zamknięciu targów.
  c) zapewnienia Wydawcom katalogu oraz identyfikatorów,
  d) zapewnienia, w miarę możliwości, warunków do realizacji programu promocyjnego, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w trakcie godzin targowych, które nie powstały z jego winy.

 7. Godziny otwarcia Targów:
  25.05.2018 (piątek) – godz.11.00-19.00
  26.05.2018 (sobota) – godz. 10.00-20.00
  27.05.2018 (niedziela) – godz. 11.00-18.00

 8. Udostępnienie stoisk Wydawcom nastąpi 25 maja od godz. 8.00.

 9. Organizator umożliwia zmagazynowanie palet z książkami dzień przed rozpoczęciem Targów. Książki przesłane pocztą kurierską należy dostarczyć 24 maja 2018r. w godz. 8.00-18.00 na adres:
  Wrocławskie Centrum Kongresowe – Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
  (na każdej paczce należy napisać nr stoiska, na które ma być dostarczona)

 10. Likwidacja stoisk nastąpi 27 maja 2018 r. (w niedzielę) po godz. 18.00.

 11. Pozostawione książki dla kuriera należy odebrać z terenu targów w nieprzekraczalnym terminie do 28 maja 2018r. (w godz. 8.00-16.00). Po tym terminie Wydawcy zostaną obciążeni kosztami magazynowania w kwocie 500 zł netto za każdy rozpoczęty dzień magazynowania. Fakturę obciążającą za przekroczenie terminu wystawia Organizator.

 12. Stoiska mają własną sieć oświetleniową. Bez zgody Organizatora Wydawca nie może korzystać z dodatkowego poboru mocy (lampki, czajniki, grzałki).

 13. Rezygnacja z udziału w Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu pisma do ORGANIZATORA.
  Rezygnacja bezkosztowa może się odbyć nie później niż do 11 maja 2018 r. Rezygnacja po tym dniu skutkować będzie koniecznością uiszczenia 50% opłaty wyliczonej ze zgłoszenia. Wydawca, który nie obejmie stoiska 25 maja 2018 r. będzie musiał zapłacić 100% kwoty należnej za stoisko. Zwroty i nadpłaty realizowane będą w terminie do 30 dni po zakończeniu targów.

 14. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejsze niż o godzinie 18.00 opuszczenie stoiska, jego likwidację lub pakowanie książek w ostatnim dniu imprezy, czyli 27 maja 2018 r. W przypadku niezastosowania się do niniejszego postanowienia WYDAWCA ponosi karę pieniężną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) – płatną oddzielną fakturą.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy impreza targowa DOBRE STRONY nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Wydawcy otrzymają zwrot wpłaconych pieniędzy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo – w razie zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, skrócenia lub częściowego zamknięcia imprezy. W takiej sytuacji Wydawcy nie otrzymają zwrotu poniesionych kosztów.
 3. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym REGULAMINEM, dotyczące imprezy, należy konsultować z Organizatorem, a ewentualne spory Organizator proponuje rozwiązywać na drodze negocjacji.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem