Konkurs literacki „Opowiadać każdy może...” 2018

 

Regulamin konkursu na opowiadanie
"Opowiadać każdy może..."

Ze względu na fakt, iż 12 listopada ogłoszono dniem wolnym od pracy, termin nadsyłania prac w konkursie został przesunięty na 13 listopada.

Wrocławski Dom Literatury – organizator Wrocławskich Targów Dobrych Książek ogłasza
trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie opowiadania.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

 
 

Regulamin konkursu na opowiadanie
"Opowiadać każdy może..."

 

 


Wrocławski Dom Literatury – organizator Wrocławskich Targów Dobrych Książek ogłasza trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu na napisanie opowiadania. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.


1. Prace w formie elektronicznej należy przesłać do 12 listopada 2018 roku na adres Organizatora (patrz punkt 4).

2. Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę: umiejętność wykorzystania reguł gatunku, oryginalność i poprawność językową.

3. Nagrodą w konkursie jest ogłoszenie tekstów laureatów we wspólnej publikacji wydanej przez Wrocławski Dom Literatury, która ukaże się w grudniu 2019 roku i będzie mieć swoją premierę podczas kolejnej edycji Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Laureaci otrzymają także pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Celem Konkursu jest promocja kreatywnego pisania oraz czytelnictwa wśród młodzieży w wieku szkolnym.

4. Prace należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: konkurs-opowiadanie@domliteratury.wroc.pl. W tytule maila należy wpisać: Konkurs – opowiadanie oraz podać nazwę szkoły i miasto. Warunkiem uczestnictwa w konkursie i przyjęcia pracy jest podpisanie tekstu przez Autora następującymi danymi: a) imię i nazwisko, b) wiek, c) klasa, d) nr szkoły, e) imię i nazwisko wychowawcy klasy lub nauczyciela języka polskiego, f) telefon kontaktowy do nauczyciela zgłaszającego pracę ucznia oraz do rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

5. Warunkiem przyjęcia pracy jest również zamieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów konkursowych zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)”.

6. Opowiadanie nie może przekroczyć 6 tysięcy znaków (ze spacjami).

7. Z udziału w konkursie wyklucza się uczniów, których rodzice lub członkowie rodzin są: a) pracownikami Wrocławskiego Domu Literatury, b) członkami Jury, c) organizatorami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

8. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas 26. Wrocławskich Targów Dobrych Książek, które odbędą się w dniach 29 listopada - 2 grudnia 2018 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu.

9. Opowiadania muszą być oryginalne i autorskie. Wszystkie prace kopiowane będą dys-kwalifikowane.

10. Organizator zastrzega sobie prawo cytowania, powielania i publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich w celach promocyjnych w prasie, na stronach internetowych Organizatora oraz w wydawnictwach informacyjno-promocyjnych. Organizator uzyskuje również prawo do publikowania prac nadesłanych na konkurs (z podaniem imienia i nazwiska autora) w prasie, na stronach internetowych oraz w innych publikacjach.

11. Postanowienia końcowe: a) Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w biurze Wrocławskiego Domu Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław oraz na stronie internetowej www.domliteratury.wroc.pl. b) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na zmianę warunków uczestnictwa w konkursie. c) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. d) Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z Konkursem oraz wynikających z u-stawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowanie wyników Konkursu. e) Dane osobowe uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. f) Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest

Wrocławski Dom Literatury
Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław
E-mail: wdl@domliteratury.wroc.pl

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na adekwatnym do zagrożeń poziomie.
3. Możesz skontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@domliteratury.pl

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udział w konkursie „Opowiadać każdy może…”

5. Dane zostały zebrane bezpośrednio od Państwa, a podstawą ich przetwarzania jest Państwa zgoda ( art. 6 ust.1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych (otrzymania ich kopii). W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W celu wycofania zgody należy wysłać e-mail na adres wdl@domliteratury.wroc.pl

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej, a także pełnej informacji na te-mat swoich praw - należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych, lub administratorem korzystając ze wskazanych danych kontaktowych

8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione jedynie na podstawie obowiązującego prawa (w oparciu o stosowną podstawę prawną)

10. W oparciu o podane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać zebranych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

12. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu następnie przez okres, w którym możliwe jest wniesienie ewentualnych roszczeń

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem